یاصاحب الزمان(ع)

ای آشنای غربت جمعه ظهور کن
                                                              یک مرتبه زکوچه ما هم عبور کن
حک شد به روی بال قنوت نمازمان
                                                              این خواهش قدیمی آقا ظهور کن

/ 5 نظر / 18 بازدید
yas

•*.خداوندا .•*..*•. نگذار که از تو فقط نامت را بدانم .•*..*•. .•.و نگذار که .•*..*•. .•*..*•. که از تو تنها مشق کردن اسمت .•*..*•. .•*..*•. .•*را به یاد داشته باشم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. همواره .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•در من جاری باش .•*...•*..*•. .•*..*•. ..•*..*•. ، همانگونه که .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.خون در رگهایم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . جاری است -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. خداوندا ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.از تو میخواهم ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. که هرگز #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. در ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.بیابان ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..هولناک ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.زندگی ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. تنها و بی یاور ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.رهایم نسازی ´´´´&

yas

┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊ ┊  ✿✿ ┊ ✿ نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم . . . ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ ✿

خادم الزینب

یک روز می افتد ؛ آن اتفاق خوب را می گویم … من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم ؛ هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه …

zahra

وبلاگتون زیباست به منم سر بزنین خوشحال میشم