نمازهای شب ماه مبارک رمضان

                                 نمازهای مربوط به هرشب ماه مبارک رمضان

مرحوم «علاّمه مجلسى» در فصل آخر از اعمال ماه رمضان در کتاب «زادالمعاد»، نماز شب هاى ماه رمضان را چنین بیان مى کند: (و با توجّه به این که بهترین اعمال، در ماه مبارک، نماز و قرآن است و این نمازها در بردارنده بسیارى از سوره هاى قرآن است، هرکس هر چند شب را بخواند غنیمت است).
شب اوّل:
4 رکعت; هر رکعت بعد از سوره حمد15 مرتبه سوره توحید.
شب دوم: 4 رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد20 مرتبه سوره إنَّا أنزلناه.
شب سوم:
10 رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد50 مرتبه سوره توحید.
شب چهارم:
8 رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد20 مرتبه سوره إنّا أنزلناه.
شب پنجم:
2 رکعت; در هر رکعت، سوره حمد و 50 مرتبه سوره توحید; بعد از سلامِ نماز، 100 مرتبه بگوید: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.
شب ششم:
4 رکعت و در هر رکعت سوره حمد و سوره ملک.
شب هفتم: 4 رکعت; در هر رکعت سوره حمد و 13 مرتبه سوره إنّا أنزلناه.
شب هشتم:
2 رکعت; در هر رکعت سوره حمد و 10مرتبه سوره توحید و پس از سلام نماز، 1000 مرتبه بگوید: سبحان اللّه.
شب نهم: 6 رکعت میان نماز مغرب و عشا; در هر رکعت سوره حمد و 7 مرتبه آیة الکرسى و پس از اتمام نماز، 50 مرتبه بگوید: اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.
شب دهم:
20 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 30 مرتبه سوره توحید.
شب یازدهم:
2رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 20 مرتبه سوره کوثر.
شب دوازدهم: 8 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و30 مرتبه سوره إنّا أنزلناه.
شب سیزدهم:
4رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 25 مرتبه سوره توحید.
شب چهاردهم:
6 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 30 مرتبه سوره إذا زُلزِلَت.
شب پانزدهم:
4 رکعت; در دو رکعت اوّل بعد از سوره حمد، 100 مرتبه سوره توحید، و در دو رکعت دیگر، بعد از سوره حمد، 50مرتبه سوره توحید.
شب شانزدهم:
12 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 12 مرتبه سوره تکاثر.
شب هفدهم:
2رکعت; در رکعت اوّل، سوره حمد و هر سوره اى که خواست بخواند و در رکعت دوم، سوره حمد و 100 مرتبه سوره توحید و بعد از سلام نیز 100مرتبه بگوید: لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ.
شب هیجدهم:
4 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 25 مرتبه سوره کوثر.
شب نوزدهم:50 رکعت; با سوره حمد، و 50 مرتبه سوره إذا زلزلت.
مرحوم «علاّمه مجلسى» مى گوید: ظاهراً مراد آن است که در هر رکعت یک مرتبه این سوره را بخواند; زیرا در یک شب خواندن دوهزار و پانصد مرتبه سوره
«اذا زلزلت» دشوار خواهد بود.
شبهاى بیستم تا بیست و چهارم: در هر یک از این شب ها،
8 رکعت نماز بخواند که پس از حمد، هر سوره اى خواست مى خواند.
شب بیست و پنجم:
8 رکعت نماز; در هر رکعت سوره حمد، و 10 مرتبه سوره توحید را بخواند.
شب بیست و ششم:
8 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و100 مرتبه سوره توحید را بخواند.
شب بیست و هفتم:
4 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و سوره ملک را بخواند و اگر نتوانست، 25مرتبه سوره توحید را بخواند.
شب بیست و هشتم:
6 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 100 مرتبه آیة الکرسى، 100 مرتبه سوره توحید و 100 مرتبه سوره کوثر را بخواند و پس از پایان نماز، 100 مرتبه صلوات بفرستد.
مرحوم حاج شیخ عباس قمى مى نویسد: مطابق آنچه که من یافتم بجاى صد مرتبه، ده مرتبه آمده است(1) (که همین مناسب تر به نظر مى رسد).
شب بیست و نهم:
2 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 20 مرتبه سوره توحید را بخواند.
شب سى ام:
12 رکعت; در هر رکعت سوره حمد، و 20 مرتبه سوره توحید را بخواند و پس از پایان نماز،100 مرتبه صلوات بفرستد.
یادآورى: این نمازها هر دو رکعت به یک سلام است.(2) و همان گونه که گفته شد اگر تمام آنها را نتواند بجا آورد، هر مقدار که مى تواند بجا آورد، خوب است
.

1. مفاتیح الجنان، نمازهاى شب هاى ماه رمضان.
2. زاد المعاد، صفحه 213 - 214.

/ 0 نظر / 21 بازدید